Calculaties bodemkwaliteit bij aanbestedingstrajecten bij GWW contractvormen (o.a. DBMF, D&C en/of RAW)

RVI milieu adviseert voor het onderdeel bodemkwaliteit opdrachtgevers bij diverse GWW aanbestedingstrajecten: (o.a. DBMF, D&C en/of RAW). Geregeld wordt bij aanbestedingstrajecten, zonder inhoudelijke kennis, een budget opgenomen voor de nog uit te voeren: bodemonderzoeken, bodemsaneringen en keuringen van grond/bouwstoffen. Wanneer een project wordt gegund aan de opdrachtnemer, kan een verkeerde inschatting van de kosten aanzienlijke financiële consequenties hebben. RVI milieu heeft veel ervaring in aanbestedingstrajecten.

Tijdens de tenderfase inventariseren we door de opdrachtgever aangeleverde beschikbare bodeminformatie. Op basis van de inventarisatie worden de nog uit te voeren: bodemonderzoeken,  bodemsaneringen, de bodemkwaliteit en de vrijkomende (grond)stromen inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt op basis van het lokale en het landelijke bodembeleid, bekeken in hoeverre vrij grondverzet binnen de projectlocatie mogelijk is en wat de toepassingsmogelijkheden zijn.

Middels diverse risicosessies worden de risico’s geïnventariseerd, gekwantificeerd en worden onzekerheden en kansen in beeld gebracht.
Op basis van de inventarisatie wordt een gespecificeerde kostenraming opgesteld, rekening houdend met: de toekomstige grondwerkzaamheden, lokale en landelijke bodembeleid, werkfasering, proceseisen, risico’s en eventuele kansen.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact