Milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000)

Een bodemsanering is noodzakelijk als het bevoegd gezag vaststelt dat de verontreiniging ernstig is en de locatie met spoed gesaneerd dient te worden. Bodemsanering kan tevens verplicht zijn indien er handelingen en/of graafwerkzaamheden van een bestaande bodemverontreiniging ter plaatse uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld in het kader van nieuwbouw en/of grondwerk voor kabels en leidingen. Voor grondwerkzaamheden in verontreinigde grond moet een saneringsplan/BUS melding en/of Plan van Aanpak worden opgesteld. De sanering dient in veel gevallen te worden begeleid door een gecertificeerd bedrijf conform de BRL SIKB 6000, conform het protocol 6001.

RVI milieu is ervan overtuigd dat een gedegen voorbereiding essentieel is voor een goed verlopende uitvoering van een bodemsanering. Een gedegen voorbereiding kan tijd en kosten besparen. Iedere bodemsanering is maatwerk. Voor een verontreinigde locatie zijn meestal meerdere saneringsvarianten mogelijk. RVI milieu zal samen met de opdrachtgever de saneringsvariant bepalen rekening houdend met: de financiële situatie, het bodembeleid, uit te voeren grondwerk en de toekomstige bestemming.

Wij stellen het saneringsplan op en dienen het plan ter goedkeuring in bij het bevoegd gezag. Wanneer door het bevoegd gezag is ingestemd met het saneringsplan, kan met de bodemsanering worden gestart.

Een gecertificeerd aannemer, conform de BRL SIKB 7000, is verantwoordelijk voor de uitvoering van een bodemsanering. Tezamen met onze opdrachtgever, zoeken we een saneringsaannemer die het best bij u project en specifieke situatie past.

Gedurende de bodemsanering voert RVI milieu de milieukundige begeleiding uit conform de BRL SIKB 6000. Dit houdt in dat wij het gehele saneringsproces bewaken. Tijdens het gehele saneringstraject begeleiden en controleren we de BRL SIKB 7000 aannemer. Daarbij stelt onze milieukundige begeleider op basis van processturing en verificatie of de saneringsdoelstelling, zoals vastgelegd in de beschikking en het saneringsplan is bereikt.

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). De milieukundige begeleider behartigd de belangen van de opdrachtgever, de vergunningverleners en ondersteunt de aannemer en controleert de aannemer bij de uitvoering van de sanering. Tevens is de milieukundig begeleider te zien als een verbijzondering van de directievoering namens de opdrachtgever. De milieukundige begeleiding bestaat uit:

  • sturing van het uitvoeringsproces (processturing):
  • verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg (verificatie).

Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd.

We voeren namens de opdrachtgever tevens het contact met het bevoegd gezag. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, worden deze bij het bevoegd gezag gemeld. Wanneer de sanering is afgerond wordt deze bij het bevoegd gezag afgemeld. Na afloop van de bodemsanering wordt door RVI milieu de sanering geëvalueerd in een rapport. Het evaluatierapport dient ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden ingediend.

Voorkomende verontreinigingen in grond en/of grondwater:

  • Verontreinigingen met asbest in grond;
  • Verontreinigingen met asbest in puinverharding (o.a. asbestwegen of erfverhardingen);
  • Verontreinigingen met zware metalen (o.a. koper, lood, zink, cadmium etc.);
  • Verontreinigingen minerale olie en aromaten en/of VOCL in grond en grondwater (vluchtige/mobiele verontreinigingen);
  • Verontreinigingen stedelijke ophooglagen;
  • Verontreinigingen voormalige baggerspecielocaties (o.a. Rotterdam Botlek gebied);
  • Verontreinigingen als gevolg van voormalige stortlocaties.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact